شهادت اهل دعا با ادعا کاری ندارند اهل شهادت جز خدا یاری ندارند مرغ هوایند و زمین زندان آنهاست جز چشم مهدیشان هواداری ندارند