شهادت اهل دعا با ادعا کاری ندارند اهل شهادت جز خدا یاری ندارند مرغ هوایند و زمین زندان آنهاست جز چشم مهدیشان هواداری ندارند زحمت کشند و در سکوت خود ، نیازند جز قلب ، کشکول گوهرباری ندارند در مرکزیت حل شدند و قند آبند غرق بصیرت بوده ابصاری ندارند چون خوش بحال هستند دائم در نمازند عند العمل هستند و اذکاری ندارند در ذکر مذکورند و مستورند در ذکر در نزد مستورات اسراری ندارند در نفس واحد واحدند و با توحد در ضرب و جمع خویش اعشاری ندارند مرزوق رزق رازقند و مرغ عرشند جز از برای حمد منقاری ندارند در اتصال…