خانم ام البنین (س)   طیار نوری، آسمانی در زمینی انگشتر عرش حقیقت را نگینی مام ابوفاضل ابالفضل آفرینی دردی کش غمنامه ی سلطان دینی از جنس عشقی ، هاله ای ابریشمینی تو آبروی جنتی ، خلد برینی   تو همسر مولا امیرالمومنینی   یاد شما هستیم ما با هر بهانه از پنج شمس آسمان داری نشانه خاک بقیع دام است و عشق توست دانه تیر خدا را سوی ما کردی روانه باید نوشت از تو هزاران دل ترانه اما بمیرم که نداری چایخانه   در زیر نور آفتاب آتشینی   سرمایه ی جودی ، کریمان را پناهی از تو ندیده هیچ چشمی…