الحق الحق که ز وصلت هیجان باید داشت بین ابروی کمانت جریان باید داشت وقت دیدار رخ عرش نشین تو علی نغمه ی دلشکن جامه دران باید داشت قالب از روح تهی می شود از یک نگهت آری از برق نگاه تو امان باید داشت بهر دلدادگی از ماه چهارم خم عشق نامه ای از بر برج سرطان باید داشت لفظ حیدر بخدا سر ببریدن دارد تحت الفاظ کمی تیغ و سنان باید داشت من خوشم باز خم زلف تو آتش کده شد جامه در آر که لحمی عریان باید داشت تا گل دلشدن از عالم فانی است بگو چه نیازی به گل گاو زبان باید داشت   جعفر ابوالفتحی