الحق الحق که ز وصلت هیجان باید داشت بین ابروی کمانت جریان باید داشت وقت دیدار رخ عرش نشین تو علی نغمه ی دلشکن جامه دران باید داشت