تقدیم به شهدای غزه فلسطین لبنان یمن سوریه و ایران برای شهید جهاد مغنیه سلام یاور خوبم ، جهاد مغنیه شهید پرپر خوبم ، جهاد مغنیه تو ماه و دلبر خوبم ، جهاد مغنیه الا برادر خوبم جهاد مغنیه ازینکه چون تو نگشتم شهید پر دردم ازینکه روح تو بی من پرید پر دردم