تقدیم به شهدای غزه فلسطین لبنان یمن سوریه و ایران برای شهید جهاد مغنیه سلام یاور خوبم ، جهاد مغنیه شهید پرپر خوبم ، جهاد مغنیه تو ماه و دلبر خوبم ، جهاد مغنیه الا برادر خوبم جهاد مغنیه ازینکه چون تو نگشتم شهید پر دردم ازینکه روح تو بی من پرید پر دردم از این زمانه ی بی تو چقدر بیزارم ز دام و دانه ی بی تو چقدر بیزارم همیشه عطر تو را میکنم‌ من استشمام ولی ز خانه ی بی تو چقدر بیزارم ازینکه چون تو نگشتم شهید پر دردم ازینکه روح تو بی من پرید پر دردم کنار سید خوبان، جهاد، خوش باشی چنان نسیم خرامان،…