یا حیدر ابوتراب با دلی غمزده با دیده ی تر می گویم ها علی بشر کیف بشر می گویم روبروی حرمت با دو سه سر می گویم ها علی بشر کیف بشر می گویم