یا حیدر ابوتراب با دلی غمزده با دیده ی تر می گویم ها علی بشر کیف بشر می گویم روبروی حرمت با دو سه سر می گویم ها علی بشر کیف بشر می گویم من به خاک قدمت خاک نه، زر می گویم ها علی بشر کیف بشر می گویم پدرم هستی و من مثل پسر می گویم ها علی بشر کیف بشر می گویم صبح تا عصر، و شب تا به سحر می گویم ها علی بشر کیف بشر می گویم با زبانم نه.... من از عمق جگر می گویم ها علی بشر کیف بشر می گویم موقع خواب ، به دیوار و به در می گویم ها علی بشر کیف بشر می گویم من پروانه به دنبال شرر می گویم ها علی بشر کیف بشر می گویم…