یا امام هادی (ع) ای که از ظرف لبت شهد و شکر می ریزد از بر پلک تو صد شمس و قمر می ریزد آنقدر راه بلد هستی و عاشق داری که ز هر آجر دیوار تو در می ریزد گوشه ی چشم تو که جای خودش را دارد دارد از گوشه ی نعلین تو زر می ریزد تو فقط لطف کن و از سر قبرم‌ بگذر صد مسیحا ز دمت وقت گذر می ریزد تو که هستی که اگر حضرت جبریل امین اوج گیرد به سماوات تو پر میریزد تا خود صبح ز طوبا ز تو می پرسیدم گفت از یمن دم توست ثمر میریزد شهره به شهر شعوری و شعارت عشق است می زدن از لب آن چشم خمارت عشق است شب دراز است اگر…