شهادت بار و بندیلو می بندم میرم از این دار دنیا جون ما پایین نشینا فدا بچه های بالا