ز كار حضرت حيدر كسي سر در نياورده - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:52
سجده ی بی "خدا خدا" هرگز - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:48
نوشید هر کسی که به مشهد سفر نمود - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:45
پیچیده در فضای دلم عطر و بوی تو - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:43
قصه‌ی این کاروان از بس که شد بابا عجیب - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:42
آتش مهر تو آتشکده‌ی این جگر است - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:41
مردم از هجرش ولی چشمی برایم تر نکرد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:40
معطلم نکن و پشت در مرا نگذار - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:39
واژه ها با بردن نامت غزلخوان میشوند - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:38
صبا اگر که شنیدی سحر کلام مرا - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:37
زیبا نوشت آنکه تو را بهترین نوشت - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:36
با قلب پاک سوی ظهورت اشاره کرد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:35
زایری از تبار سلمانم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:33
خیر کثیر و معنی آیات کوثر است - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:32
رحمت به مادرم که مرا زاد با غمت - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:30
به سوز و اشک و آه و چشم تر نوشته اند - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:29
قلبم بدون بودن تو یک لحظه آرامش نداره - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:28
عشق چون باد رها بین دو مرقد ، زینب (س) - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:26
چقدر بین کوچه ها زدم نفس نفس - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:25
سرفه نکن پیش علی - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:24
چون یا حسین (ع) ذکر لب پاک زینب است - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:23
هر که را این خاندان بر مهر ، بندش می کنند - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:23
تا که میچَرخانَم این دَستاس را غَم میخورَم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:20
عطر تو را با جان و دل، هر لحظه می بویم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:20
عشقش به عمق جان عاشقها سرایت کرد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:16
دیده ی بی آب اصلا کور باشد بهتر است - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:15
کوچه ها را یک به یک گشتم ولی پیدا نشد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:14
دوباره صبح جمعه شد تو از سفر نیامدی - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:13
عرش حق است که نزد تو مکان می گیرد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:12
من ، روسیه ، اما غلام کربلایم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:11
ته قتلگه تنِ بی کفن ، چه جسارتی چه جسارتی - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:11
ای عشق آسمانی ام تو نور دل - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:09
به نام مجتبی اینک قلم رقصد به دستانم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:08
در میان راه بابا من چقدر آزار دیدم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:08
"السلام" ای ملیکه ی دنیا - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:07
بهر ارادت پلک خم آورده چشمم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:06
بر خاک راه خود نظر کردی طلا شد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:05
دین ما مدیون صبر و انقلاب زینب است - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:04
هرگز نرود از یادم آندم که به تو دل دادم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:03
تو بر نی ماه خوش منظر،منم که چشم تر دارم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:02
درسته سوخته موهات - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 7:11
به اشکهای عبدهای پر خطا نگاه کن - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 7:10
پیک حق عاجز شد از آوردن معنای تو - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 7:09
کوچه را آب زدم با نم مژگان تری - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 7:08
من از گرسنگی مثِ یه تیکه استخون شدم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 7:06
هرمِ پر پروانه ی پر سوخته دارم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 7:05
ببخش اگر برای کار تو ثمر نداشتم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 7:05
چه عشق قشنگی چه آغوش گرمی - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 7:03
من بی تو پاییز با تو بهارم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 7:02
دم دکانم ایستادم و خبر فروختم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 7:01